Jak zrealizować zyski z inwestycji? Część 1. — dywidenda

Jakub Szczotka29.04.2021 r.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest dywidenda,
 • na czym polega wypłata dywidendy,
 • kto decyduje o tej wypłacie,
 • kiedy dywidenda jest wypłacana i od czego zależy jej wysokość.

Wybór instrumentu finansowego, w który zainwestujesz swoje pieniądze, to niełatwe zadanie. Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji powinieneś przeanalizować wiele różnych czynników, do których należą między innymi: czas trwania inwestycji; stopień ryzyka, jaki jesteś w stanie zaakceptować; sposób, w jaki Twoje pieniądze będą pracować oraz to, jak w praktyce będziesz mógł zrealizować swoje zyski.

Ilość niezbędnych do ocenienia kwestii może przytłaczać, ale po pierwsze: solidne przygotowanie to podstawa działania każdego rozsądnego inwestora oraz po drugie: inwestowanie to proces długotrwały, którego nauka trwa miesiącami, a nawet latami, ważne jest więc, byś podchodził do niego analitycznie a nie emocjonalnie.

Istnieje wiele różnych sposobów na realizację zysków z inwestycji. Część z nich jest uniwersalna, część jest zarezerwowana dla konkretnego rodzaju działań. W przypadku crowdfundingu udziałowego istnieje kilka możliwości, by poczyniona inwestycja przyniosła dochód, a w tym artykule przyjrzymy się jednej z bardziej pożądanych metod — dywidendzie.

Chcesz dowiedzieć się więcej o inwestowaniu poprzez finansowanie społecznościowe? Przeczytaj: Kim jest emitent i jak analizować jego ofertę?

 

 

Na czym polega wypłata dywidendy?

Zacznijmy od podstawowego pojęcia: czym jest dywidenda? Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, wypłacana na rzecz akcjonariuszy danej spółki (przy czym możliwa jest również dywidenda w formie rzeczowej).

W praktyce wypłata dywidendy to domena każdej spółki, w której zyski wypłaca się udziałowcom lub akcjonariuszom i jest to jedna z opcji, z której bardzo chętnie korzystają inwestorzy inwestujący w ramach crowdfundingu udziałowego.

 

 

O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółkach akcyjnych (oraz zgromadzenie wspólników w spółkach z o.o.)

Czym jest i kto tworzy takie zgromadzenie? Walne zgromadzenie akcjonariuszy to naczelny organ każdej spółki akcyjnej, który decyduje o kluczowych kwestiach dla istnienia danej spółki — w tym między innymi wypłacie dywidendy. Odpowiednikiem walnego zgromadzenia w spółce z o.o. jest zgromadzenie wspólników.

Co jeszcze leży w kompetencjach walnego zgromadzenia?

Organ ten jest odpowiedzialny m.in. za:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • udzielanie absolutorium członkom organów spółki,
 • podejmowanie uchwał w sprawie podwyższenia oraz obniżenia kapitału zakładowego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie ewentualnego przekształcenia spółki oraz jej połączenia z inną spółką.

Walne zgromadzenia dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne walne zgromadzenie spółki akcyjnej odbywa się raz do roku w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego (choć w 2020 r. termin ten został wydłużony z uwagi na pandemię COVID-19).

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia obejmuje przede wszystkim: głosowanie nad podjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego, zatwierdzenia sprawozdania z działalności spółki, podziału zysku lub pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i rady nadzorczej spółki.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie zwoływane jest w innych przypadkach, np. w celu podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki oraz emisji nowych akcji. Walne zgromadzenie co do zasady jest zwoływane przez zarząd spółki.

 

 

Wypłaty dywidendy są uzależnione od wyników finansowych spółki

Polityka dywidendowa jest autonomiczną decyzją każdego przedsiębiorstwa — przed zakupem akcji, warto sprawdzić, jaka jest polityka danej firmy w tym obszarze. W przypadku giełdy łatwo to sprawdzić — część spółek, zazwyczaj tych o stabilnej pozycji finansowej, regularnie wypłaca świadczenia swoim akcjonariuszom. Inne z kolei, najczęściej znajdujące się jeszcze w fazie gwałtownego rozwoju, przeznaczają wszelkie nadwyżki finansowe na kolejne inwestycje.

Z zasady to właśnie wysokość zysku netto w poprzednim roku obrotowym decyduje o wysokości dywidendy. Możliwa jest też sytuacja, w której dywidenda zostanie wypłacona nawet w przypadku nieosiągnięcia zysku, wówczas środki pochodzą z:

 • niepodzielonych zysków z lat poprzednich,
 • kapitału zapasowego, jeżeli został utworzony z zysku spółki,
 • kapitałów rezerwowych, o ile te zostały utworzone z zysku spółki.

Warto również dodać, że dywidenda nie musi być wypłacana w postaci środków pieniężnych — może też przyjąć formę rzeczową.

 

 

Od czego zależy wysokość dywidendy?

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, kwota dywidendy jest ustalana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (w przypadku spółek akcyjnych) lub poprzez zgromadzenie wspólników (w przypadku spółek z o.o.).

Przy decydowaniu o tym, jak wysoka ma być dywidenda, zazwyczaj bierze się pod uwagę dwa czynniki: plany inwestycyjne spółki oraz jej strategię działania na najbliższe miesiące. Im wyższa dywidenda zostanie wypłacona, tym mniej wypracowanego zysku pozostanie w spółce, co zazwyczaj oznacza mniejszy budżet na inwestycje i rozwój spółki.

Może się też okazać, że mimo odnotowania sporego zysku, spółka wypłaci mniejsze dywidendy lub nie wypłaci ich wcale — to z kolei sygnał, że dana spółka ma inne plany na zagospodarowanie nadwyżek finansowych.

Jak wyglądają te kwoty w praktyce?

Z zasady zysk przypadający na każdą akcję jest jednakowy. W lepszej sytuacji są jednak właściciele akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, którzy mogą liczyć na otrzymanie wyższych kwot. Uprzywilejowanie akcji w zakresie dywidendy powinno wynikać ze statutu spółki. Jak obliczyć wysokość dywidendy? Weźmy za przykład jedną z najbardziej medialnych spółek na GPW ostatnich lat — CD Projekt SA.

Zarząd spółki zapowiedział, że po burzliwym — choć finansowo bardzo udanym — roku 2020 zdecyduje się przeznaczyć znaczną część zysku netto na wypłatę dywidend swoim akcjonariuszom. W minionym roku polskie studio developerskie osiągnęło przychody rzędu 2,14 mld PLN, a zysk netto wyniósł 1,15 mld PLN.

Zarząd CD Projektu zdecydował się zawnioskować do walnego zgromadzenia o przeznaczenie na dywidendy kwoty 503,69 miliona PLN. Wszystkich dostępnych w obiegu akcji przedsiębiorstwa jest nieco ponad 100 mln. Dzieląc całkowitą kwotę przeznaczoną na dywidendę przez liczbę akcji, otrzymujemy 5 PLN i właśnie tyle dywidendy na akcję otrzyma każdy akcjonariusz autorów Cyberpunka 2077 oraz serii o Wiedźminie.

Poniżej załączamy grafikę z kilkoma innymi przykładami dywidend, wypłacanych przez znane spółki notowane na GPW. Aktualna stopa dywidendy to wartość akcji w danym dniu podzielona przez roczną dywidendę. Czynnik ten obrazuje ile możesz zarobić w stosunku do tego, ile zainwestowałeś w daną akcję.

stan na koniec kwietnia 2021

Kiedy dywidenda jest wypłacana?

W przypadku spółki akcyjnej dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określą terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

W kontekście czasu kluczowe są dwa pojęcia, których nie należy ze sobą mylić: dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Ten pierwszy to dzień, w którym ustalane jest, kto faktycznie ma prawo do dywidendy, dzień wypłaty dywidendy z kolei to dzień, w którym spółka wypłaca świadczenia akcjonariuszom/wspólnikom.

Dzień dywidendy w spółce akcyjnej publicznej (notowanej na GPW lub New Connect) i spółce akcyjnej niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie. W przypadku spółek akcyjnych niepublicznych, których akcje są zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy, dniem dywidendy jest zazwyczaj dzień powzięcia uchwały o podziale zysku, przy czym statut może upoważnić walne zgromadzenie do określenia innego dnia dywidendy.

Odwołując się do powyższego przykładu: zarząd CD Projektu zawnioskował do walnego zgromadzenia o wyznaczenie dnia dywidendy za rok 2020 na 1 czerwca 2021 roku, a wypłatę dywidendy — na 7 czerwca 2021 roku.

Wypłata dywidendy podlega opodatkowaniu

Przychody z tytułu dywidendy są opodatkowane po stronie akcjonariusza. Spółka jest przy tym płatnikiem podatku od dywidendy. Kwota dywidendy wypłacana akcjonariuszom jest zatem kwotą po potrąceniu podatku dochodowego, a spółka ma obowiązek odprowadzić pobrany podatek do właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami zyski z tytułu dywidendy objęte są podatkiem dochodowym w wysokości 19%.

 

 

Warto znać politykę dywidendową spółki przy zakupie akcji

Niezależnie od tego czy mowa o kupnie akcji spółek notowanych, czy też takich, które dopiero aspirują do pojawienia się na otwartym rynku, polityka firmy w tej kwestii to bardzo ważna informacja dla inwestorów. To ona decyduje bowiem, w jaki sposób będziesz mógł zrealizować zyski z poczynionej wcześniej inwestycji.

Na platformie Emiteo znajdziesz przede wszystkim spółki we wcześniejszej fazie rozwoju, a takie firmy zazwyczaj reinwestują większość nadwyżek finansowanych. Warto jednak pamiętać, że także w ich przypadku dywidenda, nawet jeżeli przyjdzie na nią sporo poczekać, jest jednym z realnych sposobów na czerpanie zysków, czasami przez długie lata.

Jeżeli nie znalazłeś informacji o polityce dywidendowej interesującego Cię projektu, zapytaj o nią na stronie emisji — z pewnością otrzymasz informacje niezbędne, by ocenić, jakie są realne sposoby na realizację zysku z inwestycji.

Pamiętaj także, że posiadane akcje możesz sprzedać. Więcej o tym procesie przeczytasz w artykule: Sprzedaż akcji — jak wygląda w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie.

 

 

Emiteo to nie tylko crowdfunding

Zajmujemy się także działalnością konsultacyjną. Szukasz inwestora dla swojej firmy? Potrzebujesz wyrazistego pitch decku, porywającego teasera inwestycyjnego albo zastanawiasz się nad odpowiednią dla Twojej firmy formą pozyskania kapitału? Zobacz naszą ofertę pod tym adresem i umów się na bezpłatną konsultację.