Jak zrealizować zyski z inwestycji? Część 1. — dywidenda

Jakub Szczotka29.04.2021 r.

Z tego artykułu dowiesz się:

 • co to jest dywidenda,
 • na czym polega wypłata dywidendy,
 • kto decyduje o tej wypłacie,
 • kiedy dywidenda jest wypłacana i od czego zależy jej wysokość.

Co jakiś czas na naszym blogu omawiamy rozmaite sposoby inwestowania pieniędzy. Pomimo występujących w ich przypadku różnic, w końcowym rozrachunku to dwie cechy są kluczowe — sposób realizacji zysku i kryteria, które muszą zostać spełnione, by w ogóle można o zysku mówić.

Na świecie, a w coraz większym stopniu również w Polsce, inwestowanie w akcje to powszechna i zrozumiała forma inwestowania.

Zanim zainwestujesz jednak w akcje spółki, której wizja przekonała Cię do siebie, warto zastanowić się, jak w przyszłości będziesz mógł zrealizować potencjalny zysk.

W przypadku crowdfundingu inwestycyjnego możemy wskazać kilka sposobów, by odczuć korzyści z poczynionej inwestycji. W tym artykule przyjrzymy się temu, który ma wierne grono fanów wśród inwestorskiej społeczności — dywidendzie.

 

 

Na czym polega wypłata dywidendy?

Zacznijmy od podstawowego pojęcia: czym jest dywidenda?

Dywidenda to prawo do części zysku netto spółki kapitałowej, które zazwyczaj egzekwuje się poprzez wypłaty (najczęściej w formie gotówki) na rzecz posiadaczy akcji danej spółki. W tym kontekście zysk netto rozumiany jest jako zysk przed potrąceniem podatku dochodowego. Zasady, na podstawie których dywidenda przysługuje danemu wspólnikowi czy akcjonariuszowi określa Kodeks spółek handlowych.

Dywidenda to pojęcie najczęściej utożsamiane ze spółkami notowanymi na rynku giełdowym, czyli w przypadku Polski na Giełdzie Papierów Wartościowych lub na jej „młodszym bracie” — rynku NewConnect. W praktyce jednak nawet nienotowane spółki mogą decydować się na wypłatę dywidendy i jest to pożądana przez wielu inwestorów forma realizacji zysków (choć wciąż, jeszcze, nie możemy nazwać tego powszechną praktyką).

 

 

O wypłacie dywidendy decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółkach akcyjnych (oraz zgromadzenie wspólników w spółkach z o.o.)

Czym jest i kto tworzy takie zgromadzenie? Walne zgromadzenie akcjonariuszy to naczelny organ każdej spółki akcyjnej, który decyduje o kluczowych dla istnienia danej spółki kwestiach — w tym między innymi o podziale zysku i wypłacie dywidendy.

Co jeszcze leży w kompetencjach walnego zgromadzenia?

Organ ten jest odpowiedzialny między innymi za:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych,
 • udzielanie absolutorium członkom organów spółki,
 • nabywanie własnych akcji,
 • decydowanie o nabyciu lub zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

Posiedzenia walnego zgromadzenia są zazwyczaj zwoływane przez zarząd, najczęściej nie później niż po upływie sześciu miesięcy od końca każdego roku obrotowego, a udział w nim mają prawo wziąć przede wszystkim akcjonariusze spółki, jej członkowie zarządu oraz jej rada nadzorcza.

O podobnym mechanizmie możemy mówić w przypadku wypłaty dywidendy wspólnikom spółki w spółce z o.o. W przypadku tej formy działalności udziałowcy podejmują uchwałę o podziale zysków na zgromadzeniu wspólników, a jej treść określa wysokość dywidendy, jaką otrzyma każdy uprawniony.

Więcej o specyfice poszczególnych spółek dowiesz się z artykułu, w którym opisujemy rodzaje spółek, które mogą skorzystać z crowdfundingu inwestycyjnego (i nie tylko).

 

 

Wypłaty dywidendy są uzależnione od wyników finansowych spółki

Polityka dywidendowa jest autonomiczną decyzją danego przedsiębiorstwa — przed zakupem akcji, dowiedz się, jaka jest polityka danej firmy w tym obszarze. W przypadku giełdy łatwo to sprawdzić — część spółek, zazwyczaj tych o stabilnej pozycji finansowej, regularnie wypłaca świadczenia swoim akcjonariuszom.

Inne z kolei, najczęściej znajdujące się jeszcze w fazie gwałtownego rozwoju, przeznaczają wszelkie nadwyżki finansowe na kolejne inwestycje.

Z zasady to właśnie wysokość zysku netto w poprzednim roku obrotowym decyduje o wysokości dywidendy. Możliwa jest też sytuacja, w której dywidenda zostanie wypłacona nawet w przypadku nieosiągnięcia zysku. Wówczas środki pochodzą z:

 • niepodzielonych zysków z lat poprzednich,
 • kapitału zapasowego, jeżeli został utworzony z zysku spółki,
 • kapitałów rezerwowych, o ile te zostały utworzone z zysku spółki.

Dywidenda nie musi być wypłacana w postaci środków pieniężnych — może też przyjąć formę innych aktywów, które dana spółka posiada, akcji/udziałów spółki lub podniesienia nominalnej wartości tychże akcji/udziałów.

Dywidenda to część zysku spółki

A przynajmniej tak odbiera to znacząca większość inwestorów. Jak jednak napisaliśmy wyżej, w praktyce osiągnięcie zysku w poprzednim roku obrotowym nie jest niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy.

Dywidenda nie może być jednak wyższa od zysku netto z ostatniego roku obrotowego oraz sumy niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Ograniczenie to zostało wprowadzone w celu utrudnienia właścicielom wyprowadzenia aktywów ze spółki, w przypadku, gdyby ta miała problemy finansowe.

 

 

Od czego zależy wysokość dywidendy?

Podobnie jak w przypadku decyzji o wypłacie dywidendy, jej kwota jest ustalana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy (w przypadku spółek akcyjnych) lub poprzez zgromadzenie wspólników (w przypadku spółek z o.o.).

Decydując o tym, jak wysoka ma być dywidenda, zazwyczaj bierze się pod uwagę dwa czynniki: plany inwestycyjne spółki oraz jej strategię działania na najbliższe miesiące. Im wyższa dywidenda zostanie wypłacona, tym mniej wypracowanego zysku osiągniętego w danym okresie pozostanie w spółce, co zazwyczaj oznacza mniejszy budżet na inwestycje i rozwój spółki.

Może się też okazać, że mimo odnotowania sporego zysku, spółka wypłaci mniejsze dywidendy lub nie wypłaci ich wcale — to z kolei sygnał, że dana spółka ma inne plany na zagospodarowanie nadwyżek finansowych.

Jak wyglądają te kwoty w praktyce?

Z zasady zysk przypadający na każdą akcję jest jednakowy. W lepszej sytuacji są jednak właściciele akcji uprzywilejowanych co do dywidendy, którzy mogą liczyć na otrzymanie wyższych kwot. Jak oblicza się wysokość dywidendy na jedną akcję? Sprawdźmy to na przykładzie jednej z najchętniej kupowanych spółek na GPW ostatnich lat — CD Projekt SA.

Zarząd spółki zapowiedział, że po burzliwym — choć finansowe bardzo udanym — 2020 roku zdecyduje się przeznaczyć znaczną część zysku netto na wypłatę dywidend swoim akcjonariuszom. W omawianym okresie polskie studio developerskie osiągnęło przychody rzędu 2,14 mld zł, z czego 1,15 mld zł to zysk netto.

Zarząd CD Projektu zdecydował się przeznaczyć na dywidendy 503,69 milionów zł, a wszystkich dostępnych w obiegu akcji przedsiębiorstwa jest nieco ponad 100 mln. Dzieląc całkowitą kwotę przeznaczoną na dywidendę przez liczbę akcji, otrzymujemy 5 zł i właśnie tyle dywidendy na akcję otrzyma każdy akcjonariusz autorów Cyberpunka 2077 oraz serii o Wiedźminie.

Poniżej znajdziesz grafikę z kilkoma innymi przykładami dywidend, wypłacanych przez znane spółki notowane na GPW. Stopę dywidendy oblicza się, dzieląc wartość akcji w danym dniu przez wysokość dywidendy. Czynnik ten obrazuje, ile możesz zarobić w stosunku do tego, ile zainwestowałeś w daną akcję.

stan na koniec kwietnia 2021

Kiedy dywidenda jest wypłacana?

W tym aspekcie spółki także mają pełną dowolność, z której chętnie korzystają — w przypadku spółek notowanych na warszawskim parkiecie najczęściej mowa o miesiącach letnich i jesiennych.

W kontekście czasu kluczowe są dwa pojęcia, których nie należy ze sobą mylić: dzień dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy. Ten pierwszy to dzień, w którym ustalane jest, kto faktycznie ma prawo do otrzymania dywidendy, z kolei dzień wypłaty dywidendy to dzień, w którym przedsiębiorstwo wypłaca świadczenia akcjonariuszom bądź wspólnikom.

W przypadku spółek notowanych na GPW, by być pewnym prawa do dywidendy, akcje konkretnej spółki należy posiadać na dwie sesje handlowe przed dniem dywidendy — okres ten jest związany z przyjętym sposobem rozliczania transakcji.

Odwołując się do wcześniejszego przykładu: zarząd CD Projektu zawnioskował o wyznaczeniu dnia dywidendy za rok 2020 na 1 czerwca 2021 roku, a wypłatę dywidendy przewidział na 7 czerwca 2021 roku.

Warto również dodać, że każda spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy. Ta szczegółowo uregulowana przez Kodeks spółek handlowych procedura pozwala dokonać wypłaty na rzecz akcjonariuszy w trakcie trwania roku obrotowego.

Wypłata dywidendy podlega opodatkowaniu

Podobnie jak zyski z lokat bankowych, przychody z tytułu dywidendy są opodatkowane. Także i w tym wypadku formalności leżą po stronie instytucji, w związku z czym inwestor nie musi martwić się wypełnianiem dokumentów — zrobi to za niego spółka, która zobowiązana jest do złożenia stosownej deklaracji podatkowej.

Zgodnie z obowiązującym w Polsce przepisami zyski z tytułu dywidendy objęte są podatkiem w wysokości 19% (co reguluje ustawa o podatku dochodowym).

 

 

Warto znać politykę dywidendową spółki przy zakupie akcji

Niezależnie od tego, czy mowa o kupnie akcji spółek notowanych, czy też takich, które dopiero aspirują, by pojawić się na otwartym rynku, polityka firmy w tej kwestii to bardzo ważna informacja dla inwestorów. To ona decyduje bowiem, w jaki sposób będziesz mógł zrealizować zyski z poczynionej wcześniej inwestycji.

Na platformie Emiteo znajdziesz przede wszystkim spółki we wcześniejszej fazie rozwoju, które najczęściej będą mocno nastawione na inwestycje i poszerzanie swojego obszaru działalności. Mimo to także i w takich przypadkach dywidenda, nawet jeżeli przyjdzie na nią sporo poczekać, jest jednym z realnych sposobów na czerpanie zysków z inwestycji, czasami przez lata.

Jeżeli nie znalazłeś informacji o polityce dywidendowej interesującego Cię projektu, zapytaj o dywidendę przedstawicieli spółki — z pewnością otrzymasz informacje niezbędne, by ocenić, jak realna jest jej wypłata w przyszłości.

Pamiętaj także, że posiadane akcje możesz sprzedać. Więcej o tym procesie przeczytasz w artykule: Sprzedaż akcji — jak wygląda w przypadku spółek nienotowanych na giełdzie.

Nabycie akcji własnych

Pisząc o dywidendzie, warto dodać, że spółka może podzielić się zyskiem z akcjonariuszami także pośrednio, poprzez skup własnych akcji w celu umorzenia.

W efekcie takiego działania zmniejsza się całościowa liczba akcji danej spółki, a tym samym zwiększa się procent współwłasności każdego z dotychczasowych akcjonariuszy.

 

 

Dywidenda to prosty (i lubiany) sposób podziału zysku

Dlaczego lubiany? Ponieważ zgodnie z ludzką naturą inwestorzy chcą „zjeść ciastko i mieć ciastko”, a — upraszczając — to właśnie tego typu mechanizm zachodzi w przypadku dywidendy. Przewidujemy, że wraz z rozwojem polskiego rynku (zarówno publicznego, jak i crowdfundingu inwestycyjnego) dywidenda będzie coraz bardziej popularna.

Jak to zazwyczaj w przypadku inwestowania, pozostaje uzbroić się w cierpliwość.

Na sam koniec przypominamy, że Emiteo to nie tylko crowdfunding inwestycyjny — zajmujemy się także działalnością konsultacyjną. Szukasz inwestora dla swojej firmy? Potrzebujesz wyrazistego pitch decku, rzeczowego teasera inwestycyjnego albo zastanawiasz się, która forma pozyskania kapitału będzie najlepsza w Twoim wypadku? Zapoznaj się z naszą ofertę i umów się na bezpłatną konsultację.